Pravidlá FB súťaže

Pravidlá súťaže Magazín Deň ženy na Facebooku

1. Organizátor výhernej súťaže

Organizátorom výhernej súťaže vyhlásenej na fanúšikovskej stránke https://www.facebook.com/denzeny (ďalej ako „výherná súťaž“) je Mgr. Lenka Kulichová Lenita (so sídlom Berlínska 9, 010 08 Žilina (ďalej ako „organizátor“).

2. Popis výhernej súťaže

Pri výhernej súťaži organizátor vyhlasuje výhernú súťaž, v ktorej žiada ľudí so zámerom súťažiť, aby pod textový status publikovaný na facebookovej stránke slúžiacej na vyhlásenie súťaže napísali komentár pod tento príspevok a pod príspevok partnera súťaže: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122126672726168170&set=a.122113837130168170,

 v ktorom súťažiaci odpovedajú na otázku na obrázku:

„Ak by ste mohli dostať odpoveď iba na jednu otázku o budúcnosti, aká by to bola?“

Organizátor vyberie výhercu náhodným výberom, prostredníctvom žrebovania, z hráčov komentujúcich pod príspevkom na stránke organizátora.

3. Podmienky účasti na výhernej súťaži:

3.1. Výhernej súťaže sa môže zúčastniť výlučne osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá už dovŕšila vek 16 rokov a ktorá uloží príspevky uvedené v bode č. 2. pod zadané statusy na Facebooku.

3.2 Príspevky uložené hráčmi môže organizátor preskúmať z hľadiska plnenia podmienok pravidiel výhernej súťaže a súladu s dobrými mravmi, a pokiaľ príspevok alebo hráč, ktorý daný príspevok uložil, z akéhokoľvek dôvodu nezodpovedá podmienkam pravidiel výhernej súťaže, dotyčného hráča môže z výhernej súťaže vylúčiť, jeho registráciu môže vymazať.

3.3 Organizátor vylúči z výhernej súťaže príspevok, ktorý:

a) obsahuje grafický alebo písomný prvok, ktorý je obscénny, erotický, hanobiaci národnosť, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu, alebo obsahuje zakázaný symbol diktatúry, alebo má iný obsah porušujúci trestný zákonník, alebo s ktorým niekoho osočuje, ponižuje alebo obťažuje;

b) je urážajúci z hľadiska organizátora, jeho produktov, zamestnancov alebo sledovateľov stránky;

c) v akejkoľvek podobe zobrazuje konkurenciu.

4. Trvanie výhernej súťaže:

Trvanie výhernej súťaže: od nahratia príspevku spúšťajúceho výhernú súťaž dňa: 14. 2. do 29. 2. 2024.

5. Priebeh výhernej súťaže, výhry

5.1 Jeden hráč sa môže zúčastniť žrebovania jedným platným a obsahovo správnym príspevkom uloženým počas trvania výhernej súťaže. 

5.2 Vyhrávajúci príspevok sa vyberie náhodným žrebovaním. Hráč súhlasí so spôsobom výberu. Hráč nemôže namietať proti rozhodnutiu. Dátum a čas žrebovania: 1. 3. 2024. Miesto žrebovania: sídlo Organizátora.

5.3 Organizátor vyžrebuje jedného prvotného výhercu.

5.4 Organizátor informuje prvotného výhercu najneskôr v prvý pracovný deň po žrebovaní v komentári pod príspevkom súťaže a dohodne si s ním podrobnosti prevzatia výhry. V prípade, ak výherca do 48 hodín nereaguje na správu, organizátor hore uvedeným spôsobom kontaktuje náhradného výhercu, ktorého vyžrebuje. Organizátor je oprávnený zverejniť celé meno výhercu, prípadne náhradného výhercu na stránke Facebook, ktorú prevádzkuje. Súťažiaci vyslovene súhlasí s tým, aby meno výhercu (jeho identifikátor na Facebooku). Organizátor zverejnil na svojej facebookovej stránke.

5.5. Výhra:

a.) kniha Študentka

b.) Výherca je v každom prípade povinný spolupracovať s organizátorom v záujme toho, aby daná výhra bola odovzdaná vyhovujúcim spôsobom. Ak výherca túto svoju povinnosť nesplní a takýmto spôsobom odovzdanie výhry bude zmarené, túto okolnosť nie je možné kvalifikovať na ťarchu organizátora.

6. Ochrana údajov:

6.1 Účasť na výhernej súťaži vyhlásenej organizátorom týmito pravidlami a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas hráča. Účelom spracovania údajov je výlučne účasť na výhernej súťaži a udržiavanie kontaktu hráčmi.

7. Prípady vylúčenia zo súťaže, zodpovednosť:

7.1 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich blízke osoby.

7.2 Organizátor nemá žiadnu zodpovednosť za nedostatky/chyby prihlásenia, za neuskutočnenie informovania alebo oneskorené informovanie vyhrávajúceho hráča o výhre z dôvodu vzniknutého na strane výhercu.

7.3 Tieto podmienky výhernej súťaže sa riadia slovenským právom. Organizátor je oprávnený na použitie, vysvetlenie, zmenu týchto podmienok výhernej súťaže, ako aj na posúdenie všetkých otázok neupravených v týchto podmienkach, a súvisiacich s vykonaním týchto podmienok výhernej súťaže.

7.4 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok výhernej súťaže kedykoľvek v opodstatnenom prípade.